Hem

Välkommen!


Åselstad villaområde är unikt på så sätt att alla medlemmar i villaägareföreningen äger all mark utanför den egna tomten.


Föreningen har lagfart på den allmänna marken vilket betyder att vi fritt kan nyttja de anläggningar som finns.


I området finns bland annat fotbollsplan, boulebana, pulkabacke, lekplats, strövområden med utsiktsberg, badplatser och fiskevatten. Allt detta sköter och vårdar vi själva.


Genom medlemskap i Åselstads Villaägareförening är du delägare i den gemensamma marken och har fiskerätt i föreningens vatten, samt rösträtt på årsstämman. Medlemsavgiften är f. n 450 kr per år.


Observera att medlemsavgiften går nästan enbart till att sköta och underhålla de gemensamma områden som vi har i Åselstad. Det handlar om klippning avgräsmattor vid fotbollsplanen, underhåll av badbryggor, inhandling av sand till bandständerna, hantering av skräp och sopor vid badplatserna och röjning samt skötsel av gångstigar, mm.

 

De aktiviteter som genomförs under året (midsommar, valborg, Åselstaddagen) är självfinansierande genom den försäljning som anordnas vid respektive tillfälle. 


Man bör alltså vara medlem i föreningen även om man inte deltar i de gemensamma aktiviteterna, eftersom föreningsavgiften behövs för underhåll, skötsel och drift av våra gemensamma markområden.


Skötselområden


Åselstad är indelat i 6 skötselområden (se kartan under fliken "Områdesindelning") och varje område ansvarar för städning inom sitt område, allt för den allmänna trevaden.


Varje år finns det möjlighet att fira midsommar och Valborg tillsammans. Detta sker vid fotbollsplanen och brukar vara både omtyckt och välbesökt.


Ansvar för dessa evenemang fördelas i turordning områdesvis. Ansvaret (vart 3:e år) är inte särskilt betungande och det består av lite korv-kaffe- och lottförsäljning och kommer att fortgå så länge vi tycker att det är trevligt.


För mer information om medlemskap i Åselstads Villaägareförening kontakta styrelsen via mail till medlem@aselstad.se


Har du frågor eller synpunkter kan du även gärna maila påsamma adress, medlem@aselstad.se 


Höststädardag 1/10

Lördagen den 1 oktober träffas vi kl. 10 vid fotbollsplanen för att tillsammans göra fint i vårt område.

Naturkommittén har tagit fram en lista med aktiviteter att göra under dagen:


  • Ansa och klippa sly längs alla naturstigar och "snibben" vid fotbollsplanen
  • Rensa utanför Konvaljevägen 1 där riset efter gallringen har legat
  • Ta hand om skräp bakom el-stationen
  • Någon med bil och släp behövs som kan åka runt och samla upp sly
  • Plocka skräp längs vägar och i naturområden


Bra om du kan ta med sekatör, grensax, trimmer/röjsåg, skottkärra och/eller räfsa.


Vi ses!

Till boende som vill fälla träd på villaägareföreningens mark


Åselstads villaägareförening får ofta in önskemål från boende om att få fälla träd som

står på föreningens mark. För att kunna göra en bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har sådana önskemål fyller i och skickar in denna blankett.


Mer information om föreningens process vid ansökan om trädfällning finns att läsa här.


Vi påminner även om att inget arbete får utföras på föreningens mark utan föreningens tillstånd.


Partytält för uthyning


Ni vet väl att Villaägareföreningens partytält kan hyras av medlemmar? Tältet mäter 4x6 m. Kostnad 500kr per dygn, och bokas genom ett mail till medlem@aselstad.se 


Nya Skötselområden


Åselstad har under åren vuxit och blivit större sett till antal fast boende, framförallt utmed Kaprifolvägen. På Årsmötet 2019 beslutades om en ny områdesindelning med 6 olika områden med ett ungefärligt lika antal hushåll i varje. 


Den nya områdesindelningen finns under fliken "Områden".


Ansvar för Valborgs- & Midsommarfirande


Samtidigt beslutade Årsmötet att förberedelserna inför valborg och midsommar görs av olika områden då

svårigheten har varit att få tillräckligt med boenden att ställa upp vid 2 tillfällen samma år.


Detta gör

att man ”bara” hjälper till vid ett tillfälle vart tredje år. Vi hoppas att med detta få fler att engagera

sig i våra aktiviteter.

 

Det innebär att det för 2019 blir Område 3 som ansvarar för Valborg, och Område 4 som ansvarar för Midsommar.

 

Checklista finns för nedladdning här 

Styrelsen ser också att man i respektive område kontaktar vår styrelse alternativt vägföreningen om

något behöver göras till vår-höststädardagarna då det finns många frivilliga som ställer upp och här

kan vi aldrig bli för många.

Tack till alla som deltog på Åselstadsdagen!

 

Tack också till Jörgen Malmgren för bildspelet som visades på bildskärmen i kiosken, och som nu 

finns här för nedladdning i pdf format.

 

(Notera att filstorleken är nästan 100 MB)

Medlemsenkät


Vi har tagit fram en enkät i syfte att undersöka medlemmarnas intresse för

vad vi  inom föreningenbör lägga pengar och tid på.


Här finns en elektronisk enkät som du kan fyllna i on-line


Du kan även ladda ner detta Word dokument, fylla i det på datorn och maila till medlem@aselstad.se


Det går även bra att skriva ut formuläret och lämna  ifyllda formulär i brevlådan på Mandelblomsvägen 19.